ក្រុមហ៊ុន ម៉ុងឫទ្ធី វិនិយោគទុនដំណាំដូងប្រេងកម្ពុជា

MONG RETHTHY INVESTMENT CAMBODIA OIL PALM CO.,LTD.

ក្រុមហ៊ុន ម៉ុងឫទ្ធី វិនិយោគទុនដំណាំដូងប្រេងកម្ពុជា

     ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧ ក្រុមហ៊ុនបានដាំដូងប្រេងបាន ៤៧៧ ហិចតា។ សព្វថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុនបានពង្រីកការដាំដុះលើផ្ទៃដី ១៦.០០០ ហិចតា និងបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដាំដុះដូងប្រេងធំជាងគេនៅកម្ពុជា និងជាប់លំដាប់ទី ៤នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

▪   ជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាក់ទុនរវាង MRG និងក្រុមហ៊ុន TCC Group
▪   ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដំបូង និងធំបំផុតក្នុងការផលិតដូងប្រេង
▪   ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ដើមដូងប្រេងបានដាំដុះលើផ្ទៃដី ១៦.០០០ ហិចតា ក្នុងទិសដៅដាំដុះសរុប ៣០.០០០ ហិចតា
▪   នាំចេញដូងប្រេងឆៅទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសហគមន៍អឺរ៉ុប
▪   ទទួលបាននូវវិញ្ញាបនបត្រ RSPO នៅថ្ងៃទី ១៥ សីហា ២០១២។

សំណុំរូបភាព