ក្រុមហ៊ុន អិមអធី រ៉ាប់ប៊ើរ ផ្លេនថេសិន

MRT RUBBER PLANTATION CO.,LTD.

ក្រុមហ៊ុន អិមអធី រ៉ាប់ប៊ើរ ផ្លេនថេសិន

     នៅឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមហ៊ុន អិមអធី រ៉ាប់ប៊ើរ ផ្លេនថេសិន នឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុននាំមុខគេនៅកម្ពុជាក្នុងការផលិតកៅស៊ូ។ ការដាំដុះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកមានបទពិសោធន៍ក្នុងស្រុក និងបរទេសដើម្បីធានានូវទិន្នផល និងអាយុអតិបរិមានៃដើមកៅស៊ូនីមួយៗ។

▪   ជាចម្ការកៅស៊ូមួយក្នុងចំណោមចម្ការកៅស៊ូធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
▪   ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ដើមកៅស៊ូ ២.០០០.០០០ដើមត្រូវបានដាំដុះ
▪   កំពុងសាងសង់នូវរោងចក្រផលិតជ័រកៅស៊ូដែលមានសមត្ថភាពផលិត ៤តោនក្នុង ១ម៉ោង
▪   កូនកៅស៊ូដំបូងបាននាំចូលមកពីក្រៅប្រទេស
▪   ប្រើប្រាស់កម្មករជៀរជ័រលើសពី ១.០០០ នាក់។

សំណុំរូបភាព